ENG  NLD
// ZOEKEN
 
DOCUMENTEN PRODUCTEN
CIAT groep
> CIAT groep > inkoopafdeling > algemene verkoopvoorwaarden

algemene verkoopvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het  everen van diensten van CIAT Nederland B.V., gevestigd te Almere, hierna te noemen “CIAT Nederland”.

2 De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.

3 Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4 Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

5 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

1 Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding van dat aanbod als volgens de wet. Ingeval de wederpartij een order plaatst c.q. een offerte aanvaardt, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de plaatsing van de order c.q. aanvaarding van de offerte, CIAT Nederland heeft bereikt.

2 CIAT Nederland is evenwel eerst gebonden nadat zij de aanvaarding door de wederpartij schriftelijk aan deze heeft bevestigd.

3 Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door CIAT Nederland bindend.

4 Ingeval CIAT Nederland het totstandkomen van de overeenkomst schriftelijk aan de wederpartij bevestigt en de wederpartij niet binnen twee dagen na verzending van deze bevestiging zijn bezwaren aan CIAT Nederland kenbaar heeft gemaakt, wordt de schriftelijke bevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

1 Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van CIAT Nederland zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft CIAT Nederland het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen

2 Afbeeldingen, voorbeelden en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, op websites, maat- en gewichtsopgaven alsmede andere door CIAT Nederland verstrekte gegevens gelden slechts ter aanduiding en binden hem niet. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3 Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid al dan niet tengevolge van wetgeving en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke alsmede bij verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen, belastingen of wijziging in wisselkoersen, is CIAT Nederland gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door CIAT Nederland en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is CIAT Nederland gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

 ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

CIAT Nederland is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

 ARTIKEL 5: LEVERING/VERRICHTE WERKZAAMHEDEN EN TERMIJNEN

1 Levering geschiedt franco binnen Nederland tot de lossing, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2 De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.

3 Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door CIAT Nederland, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in lid 6 van dit artikel.

4 Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering c.q. beëindiging van de werkzaamheden dient CIAT Nederland derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

5 Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.

6 Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt CIAT Nederland zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. CIAT Nederland stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij CIAT Nederland in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.

7 Indien de wederpartij ook na verloop van de door CIAT Nederland gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft CIAT Nederland het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

8 Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten, te voldoen onverlet.

9 CIAT Nederland is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

10 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal CIAT Nederland de wederpartij factureren voor 30% van de prijs bij het tot stand komen van de overeenkomst, voor 65% van de prijs bij de aflevering van de in de overeenkomst betrokken zaken en voor 5% bij in bedrijfstelling van het geleverde.

 ARTIKEL 6: VERSTREKKEN GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN (ADVIES)-WERKZAAMHEDEN

1 De wederpartij is verplicht alle gegevens, welke CIAT Nederland nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van (advies)-werkzaamheden, in de gewenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan CIAT Nederland te verstrekken.

2 CIAT Nederland behoudt zich het recht voor de uitvoering van de (advies)-werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichting zal hebben voldaan.

3 De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart CIAT Nederland voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

4 CIAT Nederland zal de door de wederpartij aan hem verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden ter beschikking stellen.

 ARTIKEL 7: VOORTGANG LEVERING, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

1 Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van CIAT Nederland niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is CIAT Nederland gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

2 Indien tijdens de uitvoering van een door CIAT Nederland aangenomen opdracht blijkt, dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan CIAT Nederland niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft CIAT Nederland het recht te vorderen dat de aan CIAT Nederland verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. CIAT Nederland heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door CIAT Nederland verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.

3 Alle onkosten welke door CIAT Nederland worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 ARTIKEL 8 VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

1 De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

a de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de zaken moeten worden geleverd c.q. de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;

b de benodigde vergunningen aanwezig zijn, indien en voor zover deze nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden;

c indien ook derden in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat de gebruiker zijn werkzaamheden aanvangt, zodat

deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten;

d de gebruiker kan beschikken over benodigde aansluitmogelijkheden voor energie, zoals elektriciteit, gas, water, e.d.;

e indien een takel, lift of een ander hulpwerktuig gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van de wederpartij ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken hulpwerktuig dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoorschriften. Schade die wordt veroorzaakt door of ontstaat bij het gebruik van voornoemde zaken is voor rekening van de wederpartij, tenzij schuld aan de zijde van de gebruiker komt vast te staan.

2 Indien de uit te voeren werkzaamheden het in bedrijfstellen van het geleverde betreffen geldt daarnaast nog het volgende:

a De wederpartij is ervoor verantwoordelijk dat het geleverde vòòr de in bedrijfstelling waterzijdig en electrisch correct en compleet is aangesloten.

b De wederpartij dient ervoor te zorgen dat het systeem goed gespoeld wordt voordat componenten worden aangesloten.

c De wederpartij draagt er zorg voor dat er waterfilters geplaatst worden voordat het geleverde aangesloten wordt.

d Het is de verantwoordelijkheid van de wederpartij vòòr de in bedrijfsstelling en tenminste eenmaal per jaar na de in bedrijfsstelling, de samenstelling van het water te controleren op stoffen die afzetting kunnen veroorzaken dan wel schadelijk zijn voor koper en r.v.s..

3 Indien de wederpartij niet of niet-tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet en de te verrichten werkzaamheden daardoor vertraging oplopen, is de gebruiker gerechtigd de daaraan verbonden kosten en/of schade bij de wederpartij in rekening te brengen.

4 Het niet in acht nemen van de in lid 2 sub A. tot en met D. genoemde verplichtingen geschiedt geheel voor rekening en risico van de wederpartij.

5 CIAT Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en sluit iedere garantie uit, met name die vermeld in artikel 10 hierna, indien de wederpartij niet - ten genoegen van CIAT Nederland – kan aantonen dat zij zich heeft gehouden aan de in lid 2 sub A. tot en met D. genoemde verplichtingen.

 ARTIKEL 9: RECLAMES/RETOURZENDINGEN

1 De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks onmiddellijk ter kennis van CIAT Nederland te worden gebracht of te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon en vervolgens onmiddellijk ter kennis van CIAT Nederland te worden gebracht. Indien aantekening op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon niet mogelijk was of niet heeft plaatsgevonden, dient de wederpartij CIAT Nederland binnen 24 uur na ontvangst van de zaken op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan CIAT Nederland.

2 Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of beëindiging van de werkzaamheden aan CIAT Nederland te worden gemeld.

3 Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan CIAT Nederland is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.

4 Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

5 CIAT Nederland dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

6 Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van CIAT Nederland indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

7 In alle gevallen geschiedt retourzending op een door CIAT Nederland te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij CIAT Nederland de reclame gegrond verklaart.

8 Indien de zaken na aflevering zijn beschadigd vervalt elk recht op reclame.

9 In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 10.

 ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

1 CIAT Nederland kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht. De in de overeenkomst betrokken zaken voldoen aan in haar branche geldende kwaliteitsmaatstaven en worden geleverd in de staat waarin zij verkeren, bij het tot stand komen van de overeenkomst.

2 CIAT Nederland verleent een garantie op de deugdelijkheid van de in de overeenkomst betrokken zaken voor de duur van 12 maanden na de datum van levering. Indien is overeengekomen dat CIAT Nederland zorg draagt voor in bedrijfstelling van het geleverde, gaat voormelde termijn van 12 maanden in op de datum van in met een maximum garantietermijn van 18 maanden na de datum van levering.

3 Voormelde garantie geldt alleen bij normaal gebruik en wordt uitsluitend verleend op de materialen.

4 Iedere andere, impliciete of expliciete, garantie in welke zin dan ook wordt uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen en behoudens door de fabrikant uitdrukkelijk verleende garanties.

5 CIAT Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, uit welken hoofde ook, voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van haarzelf, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haar directie en/of haar leidinggevend personeel, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht, met name ter zake de productaansprakelijkheid, anders voortvloeit.

6 De wederpartij vrijwaart CIAT Nederland alsmede diens toeleveranciers c.q. staat in voor CIAT Nederland alsmede diens toeleveranciers, ingeval van acties van derden uit hoofde van onrechtmatige daad c.q. productaansprakelijkheid, in verband met de zaken welke in de overeenkomst zijn betrokken.

7 Onverminderd het bepaalde in de leden 1 tot en met 5 van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van CIAT Nederland en diens toeleveranciers -uit welken hoofde ook- beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de betrokken zaken in de overeenkomst. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.

8 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is CIAT Nederland nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag.

9 Indien de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en CIAT Nederland zich wegens de omstandigheden van het geval en/of de aard van de schade en/of bestaande wetgeving niet met succes kan beroepen op het bepaalde in de leden 1 tot en met 5 van dit artikel geldt dat CIAT Nederland nimmer gehouden is tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het bedrag van de netto prijs van de betrokken zaken in de overeenkomst dan wel - voor zover terzake van de overeenkomst een verzekering geldt - het verzekerde bedrag.

10 a In alle gevallen is de termijn waarbinnen CIAT Nederland tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.

b Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar waarbinnen CIAT Nederland tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken.

11 De wederpartij verliest diens rechten jegens CIAT Nederland en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart CIAT Nederland tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien:

a voormelde schade is ontstaan door een handelen of nalaten van de wederpartij in strijd met de instructies en/of het advies van CIAT Nederland;

b voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van CIAT Nederland strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van eventuele afgeleverde zaken;

c voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens (waaronder gebruiksaanwijzingen, productomschrijvingen, waarschuwingen etc), alles in de ruimste zin, die door of namens de wederpartij aan CIAT Nederland zijn verschaft en/of voorgeschreven.

 ARTIKEL 11: BETALING

1 Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 5 niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2 Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

a zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;

b zal de wederpartij aan CIAT Nederland een vertragingsrente  verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;

c zal de wederpartij, na daartoe door CIAT Nederland te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en

de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;

d heeft CIAT Nederland het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. CIAT Nederland zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

3 Ter keuze van CIAT Nederland kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

4 Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is CIAT Nederland bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. verzuim zijn indien CIAT Nederland het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

5 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6 Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1 CIAT Nederland is rechthebbende op alle rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van tekeningen, ontwerpen, constructies, producten, software modellen, omschrijvingen c.q. adviezen en dergelijke.

2 De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan CIAT Nederland voorbehouden.

3 Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan CIAT Nederland verschuldigde, komt aan de wederpartij een gebruiksrecht toe.

 ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1 CIAT Nederland behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens CIAT Nederland heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

2 Ingeval CIAT Nederland een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van CIAT Nederland vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

3 De wederpartij is verplicht CIAT Nederland terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 ARTIKEL 14: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens CIAT Nederland heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. CIAT Nederland kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van CIAT

Nederland op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 ARTIKEL 15: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en CIAT Nederland gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met

betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 ARTIKEL 16: OVERMACHT

1 In geval nakoming van datgene waartoe CIAT Nederland krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare nietnakoming aan de zijde van CIAT Nederland of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door CIAT Nederland ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van CIAT Nederland, is CIAT Nederland gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens

verplichtingen jegens CIAT Nederland tot aan dat moment te voldoen.

2 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij CIAT Nederland, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

3 In geval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover CIAT Nederland in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan CIAT Nederland verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

 ARTIKEL 17: ANNULERING EN ONTBINDING

1 De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.

2 Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien CIAT Nederland daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan CIAT Nederland een, door CIAT Nederland nader te bepalen, vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan CIAT Nederland te vergoeden. CIAT Nederland is  gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden – 30 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

3 De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart CIAT Nederland ter zake.

4 Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1 Op de tussen CIAT Nederland en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2 Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat CIAT Nederland de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar CIAT Nederland gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

3 Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is CIAT Nederland gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.