ENG  NLD
// ZOEKEN
 
DOCUMENTEN PRODUCTEN
> welkom > disclaimer

disclaimer

Welkom op de website www.ciat.com. Door deze website te gebruiken, erkent u deze juridische informatie te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord deze te respecteren.

 Deze juridische informatie is met name bedoeld om u te informeren over de rechten van het intellectuele eigendom die gerespecteerd moeten worden, en over de manieren waarop informatie over u wordt verzameld en verwerkt bij het gebruik van deze website.
De inhoud van deze informatie is aan verandering onderhevig; daarom adviseren wij u deze regelmatig te raadplegen.

1. INFORMATIE VAN JURIDISCHE AARD

Deze website is eigendom van CIAT, naamloze vennootschap met een kapitaal van 26 728 480 €, ingeschreven in het handelsregister van Bourg en Bresse, onder nummer 545 620 114 B.R.C met als zetel gevestigd 700 Avenue Jean Falconnier, BP 14, 01350 Culoz, Frankrijk.

 Verantwoordelijk voor de website is Fabrice Zamparutti, directeur-generaal van de CIAT Groep.

De directeur van de publicatie van de website is Eric JASIKAS, Directeur  Marketing/Communication van de CIAT Groep.

2. INFORMATIE VAN TECHNISCHE AARD

Als gebruiker van de website "ciat.com", "ciat.fr", erkent u te beschikken over de benodigde kennis en de middelen om deze website te openen en te gebruiken.
U erkent te hebben gecontroleerd dat de gebruikte computerconfiguratie voor de website "ciat.com" virusvrij en in perfecte staat om te werken is.
U erkent geïnformeerd te zijn dat de website "ciat.com" 24u/24u en 7 dagen/7 dagen bereikbaar is, uitgezonderd gevallen van overmacht, computerproblemen, problemen met telecommunicatienetwerken of andere technische problemen. Voor het uitvoeren van onderhoud, kan CIAT haar website onderbreken. Voor zover mogelijk worden de gebruikers vooraf hiervan in kennis gesteld.

3. WAARSCHUWING

Het is moeilijk de beveiliging van de over internet verzonden gegevens 100 % te garanderen.

Hoewel CIAT alles in het werk stelt ter bescherming van de informatie die online op de website staat of die via de website naar CIAT verzonden is, kan zij niet garanderen dat deze informatie totaal veilig is.

 

 

4. DE INHOUD VAN DE WEBSITE

De door CIAT gegeven informatie is ter indicatie. CIAT kan de exactheid, de compleetheid, de actualiteit van de op haar website verspreide informatie niet garanderen.
Als gevolg hiervan, erkent u deze informatie geheel op uw eigen verantwoordelijkheid te gebruiken.
CIAT stelt alles in het werk om u de beschikbare en gecontroleerde informatie en/of hulpmiddelen aan te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, het ontbreken van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op haar website.

5. INFORMATICA EN VRIJHEDEN

U bent geïnformeerd dat, overeenkomstig de wet op de Informatica, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, de informatie die u meedeelt, met name door de formulieren die er aanwezig zijn voor het beantwoorden van uw vragen, uitsluitend bestemd is voor CIAT, die verantwoordelijk is voor de behandeling voor administratieve en commerciële doeleinden.
U bent geïnformeerd dat, tijdens uw bezoeken aan de website, automatisch een cookie in uw webbrowser kan worden geïnstalleerd.
Deze cookie is een gegevensbestandje waarmee het niet mogelijk is de gebruiker te identificeren, maar dat dient voor het opslaan van informatie over het surfgedrag van deze gebruiker op de website.
De instelling van de browser geeft informatie over de aanwezigheid van cookies en het eventueel weigeren ervan.

 

6. UW PLICHTEN ALS GEBRUIKER

6.1 RESPECT VOOR ANDEREN

Als gebruiker van de website "www.ciat.com" bent u verplicht de geldende wetten te respecteren, en met name de wettelijke bepalingen met betrekking tot de informatica, de bestanden en de vrijheden, die bij overtreding ervan tot strafvervolging kan leiden.
U moet met name afzien van het verzamelen, het gebruik door een omleiding, met name van persoonlijke informatie waartoe u toegang heeft, en in het algemeen, van iedere handeling die nadelig kan zijn voor het privéleven, de eerbaarheid, de gevoeligheden, het aanzien van het merk, de goede naam van eenieder, fysiek of moreel, en met name van CIAT, door het nalaten van enige lasterlijke, provocerende, kwaadwillige, denigrerende of bedreigende vermelding, bericht of tekst op welk medium dan ook.

 

6.2 RESPECT VOOR DE RECHTEN VAN HET INTELLECTUELE EIGENDOM

De algemene structuur, evenals de software, teksten, databanken, bewegende of stilstaande afbeeldingen, geluiden, knowhow, en alle andere componenten van de website "www.ciat.com" zijn het exclusieve eigendom van CIAT of van haar partners.
Elke totale of gedeeltelijke representatie van deze website ongeacht welk procédé dan ook, zonder de nadrukkelijke toestemming van CIAT is verboden en vormt een misdrijf, dat bestraft kan worden volgens de artikelen L. 335-2 en volgende van de Franse wet op het intellectuele eigendom.
Op dezelfde wijze zijn de merken en andere onderscheidende tekens, zoals logo's op de website, het eigendom van CIAT of van haar partners en ieder gebruik ervan door onbevoegde derden is streng verboden.
Elke totale of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo's zonder de nadrukkelijke toestemming van CIAT is dus verboden, ongeacht het kader en het voor dit gebruik toegepaste medium, en kan bestraft worden volgens de artikelen L. 716-1 en volgende van de Franse wet op het intellectuele eigendom.

6.3 HYPERTEXT LINKS

Voor de hypertext links op de website die verwijzen naar ander bronnen op het internet, en met name naar de partners van CIAT, is vooraf nadrukkelijk schriftelijk toestemming gegeven.
De gebruiker en bezoekers van een website mogen geen hyperlink plaatsen naar de website "www.ciat.com" zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van CIAT.

7. AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van de reproductie van de inhoud, foto's, teksten, documenten, geluiden en video's van deze site zijn voorbehouden. Geen enkele inhoud van dit portaal mag worden gereproduceerd, gewijzigd, verzonden, verkocht, commercieel geëxploiteerd of hergebruikt op welke manier dan ook op straffe van vervolging.

8. VERANTWOORDING

Liber Mundi & CIAT zijn de ontwerpers van de website www.ciat.com